ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Łódź, ul. Nawrot 34, nieruchomość zabudowana.

              

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Łódź, 92-230, al. J. Piłsudskiego 150/152

ZAMIERZA ZBYĆ:

Nieruchomość położoną w centrum Łodzi przy ul. Nawrot 34 na działce nr 290 w obrębie S-06
o powierzchni 1998,0 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00190482/4. Budynek niezamieszkały i wyłączony z eksploatacji.

Północna granica działki przylega bezpośrednio do Parku im. H. Sienkiewicza z okazałym drzewostanem a południowa granica przylega bezpośrednio do ulicy Nawrot. 
Nieruchomość jest oddalona od głównej ulicy – Piotrkowskiej w osi północ- południe o   0,5 km  a od Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się na ul. Piotrkowskiej o ok.~ 0,7 km , natomiast od głównej ulicy w osi wschód–zachód - al. Mickiewicza jest oddalona o 0,3 km.

Na działce przy ul. Nawrot 34 znajduje się kamienica z początku XX wieku umieszczona w gminnej ewidencji  zabytków.  Na rewitalizację ww. obiektu posiadamy projekt budowlany  i wykonawczy 
z 2012 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę (pozwolenie nr DAR-UA-I.1641.2012 z dnia 27 listopada 2012).

W lutym 2018 roku uchwalono plan miejscowy, który pozwala na bardziej korzystne i optymalne zagospodarowanie terenu. Posiadana nowa koncepcja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

PROJEKT KONCEPCYJNY

              

        

 

      

LOKALIZACJA I PARAMETRY DZIAŁKI

 

 

Szczegółowe informacje dot. sprzedaży znajdują się pod linkiem:

http://www.wtbs.pl/

http://www.wtbs.pl/pliki/Nawrot34.rar,

http://www.wtbs.pl/pliki/EKSPERTYZABUDOWLANAZ2018RNAWROT34.7z

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest przesłanie do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Łodzi  pisemnej oferty wstępnej nabycia ww. nieruchomości, w terminie do 22 stycznia 2020 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).

Ważna oferta wstępna powinna zawierać:

-          aktualne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz formę prawną oferenta, NIP, REGON, ew. PESEL) oraz aktualny (3 miesiące) wypis z właściwego rejestru,

-   proponowaną cenę zakupu,

-          zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym sprzedawanych składników majątkowych oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.                          

Podmioty, które złożą ważną ofertę wstępną zostaną zaproszone do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będzie cena zakupu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 34 oraz zapisy umowy sprzedaży. Po zakończeniu negocjacji, w terminie 7 dni, podmioty zaproszone do negocjacji zobowiązane będą do złożenia ofert wiążących. Złożone oferty wiążące zostaną ocenione przez Widzewskie TBS sp. z o.o. w Łodzi, która dokona wyboru podmiotu, z którymi podpisana zostanie umowa sprzedaży.    

Widzewskie TBS sp. z o.o. w Łodzi ma prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn, przedłużenia terminów składania ofert, wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje oraz nie zwraca kosztów negocjacji poniesionych przez zainteresowane podmioty.
 
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami 695 523 673 lub 693 609 601

.
Pytania można przesyłać także na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy  Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840, o kapitale zakładowym 54. 627 000,00 zł.

W Widzewskim TBS Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Adres: Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Spółki.