Widzewskie TBS

Dział Eksploatacji

ZAKRES SPRAW ZAŁATWIANYCH W DZIALE EKSPLOATACJI

 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji: 

  • nieruchomości stanowiących własność Spółki

  • Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych na podstawie zawartych umów o zarządzanie,

  • lokali czynszowych i własnościowych oraz miejsc postojowych.

 2. Prowadzenie spraw związanym ze stanem prawnym nieruchomości.

 3. Całokształt spraw związanych z zasiedleniem i zwalnianiem lokali mieszkalnych i użytkowych:

  • sporządzanie umów najmu,

  •  weryfikacja dokumentacji osób ubiegających się o zawarcie ww. umów,

  • naliczanie i zwrot kaucji i partycypacji,

  • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych i protokołów wymiarowych lokali,

  • rozliczenie finansowe za urządzenia znajdujące się w zdawanym lokalu.

 4. Całokształt spraw związanych z wynajmowaniem garaży i miejsc parkingowych (m.in. sporządzanie umów najmu, naliczanie i zwrot kaucji)

 5. Prowadzenie ewidencji opłat czynszowych i eksploatacyjnych.

 6. Naliczanie należności czynszowych i eksploatacyjnych.

 7. Wprowadzanie zmian dotyczących nowych właścicieli i najemców, ilości osób zamieszkujących w lokalu 

 8. Informowanie najemców i właścicieli o każdorazowej zmianie opłat za lokal.

 9. Wydawanie książeczek opłat czynszowych.

 10. Generowanie i wydawanie indywidualnego hasła dostępu w ramach programu "Web@Lokator", umożliwiającego wgląd do konta finansowego lokalu za pośrednictwem internetu.

 11. Sporządzanie wniosków na dodatek mieszkaniowy.

 12. Rejestrowanie wpłat na kontach lokali.

 13. Udzielanie informacji o stanie należności na kontach najemców i właścicieli, analiza sald zaległości, nadpłat oraz wyjaśnianie przyczyn ich powstawania.

 14. Wystawianie faktur z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych.

 15. Comiesięczne wystawianie dokumentów sprzedaży dla potrzeb księgowości Spółki i Wspólnot Mieszkaniowych.

 16. Rozliczanie zaliczek na koszty zarządu.

 17. Rozliczanie kosztów zużycia zimnej, energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

 18. Ewidencjonowanie wodomierzy oraz nadzór nad ich legalizacją, przyjmowanie stanów wodomierzy, udzielanie informacji o legalizacji lub wymianie wodomierzy.

 19. Współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - sprawdzanie faktur dot. zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków na poszczególnych budynkach lub nieruchomościach.

 20. Uczestnictwo w przeprowadzanych eksmisjach z lokali mieszkalnych i użytkowych.

 21. Sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących zarządzanych nieruchomości.

 22. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczącej zasobu własnego WTBS.

 23. Udzielanie informacji w sprawie warunków i możliwości uzyskania lokalu czynszowego w WTBS, przyjmowanie i rejestracja wniosków.

 24. Sporządzanie list dla Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej wnioski o przydział mieszkania czynszowego w WTBS.

 25. Przygotowywanie materiałów oraz udzielanie informacji odnośnie możliwości wykupu lokalu.

 26. Sporządzanie list obecności właścicieli i list do głosowania na zebrania wspólnot mieszkaniowych.

 27. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji kierowanej do Działu Eksploatacji.

 28. Prowadzenie korespondencji z najemcami i właścicielami lokali, osobami lub instytucjami w zakresie jw.

 29. Sporządzanie sprawozdań i informacji nt. mieszkalnictwa w zarządzanych zasobach.

Czynsze i stan prawny lokali: 

tel. 42 674-26-77

e-mail: eksploatacja@wtbs.pl 

Rozliczanie mediów:

tel. 42 674-26-81

e-mail: woda@wtbs.pl 

KIEROWNIK DZIAŁU:

Swoboda-Bojanowska Edyta wew.180

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS.EKSPLOATACJI

Bednarek Barbara wew.173

kom. 504 769 980

(wspólnoty mieszkaniowe)

 

Wojtczak Alicja wew.161

kom. 504 769 945

(budynki własne WTBS)

 

SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI

Gajewska Anna wew.174

kom. 504 769 946

(rozliczenia ZW, CW, CO)

 

INSPEKTOR DS.EKSPLOATACJI

Pawlicka Monika wew.171

kom. 504 769 996

(rozliczenia ZW, CW, CO)

 

INSPEKTOR DS.EKSPLOATACJI

Mirowski Jacek wew.172

kom. 504 769 992

(miejsca parkingowe, garaże, lokale użytkowe)

 

 

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Walak Beata  wew. 210

kom. 504 770 037