Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi

Widzewskie TBS Sp. z o.o. w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi. .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Widzewskie TBS Sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Marta Masłowska, Ksenia Lira .
 • E-mail: marta.maslowska@wtbs.pl; ksenia.lira@wtbs.pl
 • Telefon: 42 674-93-78 wew. 313

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi usytuowany jest przy aleja Józefa Piłsudskiego 150/152 nieopodal ulicy Widzewskiej. Dojazd jest możliwy tramwajem linii 8, 9, 10A, 10B, 12, 18 oraz autobusem linii 54A, 54B, 54C. Wzdłuż budynku od alei Piłsudskiego jest chodnik prowadzący do wejścia głównego do siedziby Spółki. Wejście jest oznaczone logo wraz z informacjami na drzwiach wejściowych. Istnieje też drugie wejście od strony ulicy Widzewskiej z wjazdem pod budynek. Tam oznaczony jest parking dla samochodów, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obydwa wejścia do budynku są na poziomie terenu. Na parterze jest punkt informacyjny dla Interesantów – recepcja.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego działu Spółki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku znajduje się miejsce obsługi na parterze, gdzie można poczekać na pracownika Widzewskiego TBS SP. z o.o. Toalety dla interesantów znajduje się na półpiętrze budynku. Toalety nie są przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.