Warunki ubiegania się o lokal w WTBS

PRZYSZŁY NAJEMCA :

  • W dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (własnego, komunalnego, spółdzielczego, w budynku prywatnym) w tej samej miejscowości, chyba że zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa.
  • Powinien:
    • W przypadku wynajmowania lokalu komunalnego zdać ten lokal,
    • Partycypować w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zadeklarowanej wysokości ( kwota partycypacji max 30% kosztów budowy).
  • Osiąga dochody w wysokości nie przekraczającej dochodu (nie niższy niż najniższe wynagrodzenie.
  • Wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 12-krotności czynszu za dany lokal, obliczoną wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Przydział mieszkania czynszowego - kryteria

Wnioski o przydział mieszkania czynszowego rozpatrywane są przez komisję powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W skład komisji wchodzą Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi delegowani przez Właściciela Spółki i przedstawiciele Widzewskiego TBS Sp. z o.o.
Istnieje możliwość realizacji książeczki mieszkaniowej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 127 poz. 1090).