RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą       w Łodzi ul. Piłsudskiego 150/152.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WTBS Sp. z o. o. jest Katarzyna Chmielnicka iod@wtbs.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu:
  • złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
  • zawarcia z WTBS Sp. z o. o. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,
  • zawarcia z WTBS Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu oraz i w celu realizacji postanowień  umownych (złożenia  innych dokumentów związanych z jej zawarciem),
  • rozliczenia  czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych  WTBS  Sp. z o. o. umów,
  • zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez WTBS Sp. z o. o. na  zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,
  • zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji  ww. celów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy  o ochronie danych osobowych.